Header_gebiedsgericht

Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken betekent dat de gemeente niet overal op dezelfde manier invulling geeft aan het gemeentelijk beleid, maar rekening houdt met het karakter en de specifieke behoefte van een gebied. Per gebied kan het bijvoorbeeld verschillen hoe belangrijk een thema is of welk budget daaraan besteed moet worden. Om dat overzichtelijk te maken is de gemeente opgedeeld in 7 gebieden en heeft ieder gebied een eigen team die zich over het gebied ontfermt. De gebiedsteams zijn samen met de wijk-/dorpwethouders vanuit de gemeente de spil in het betreffende gebied. Het streven is om echt samen met bewoners en organisaties uit de buurt te werken aan de opgaven in een gebied.

Wanneer dat nodig is kan een gebied ook kleiner (bijvoorbeeld op wijk- of zelfs straatniveau) of juist groter (meerdere gebieden bij elkaar) zijn dan de vooraf bepaalde 7 gebieden.

Gebiedsgericht werken is een thema op de werkagenda van de ASDG. Dat betekent dat we hier in dit jaar aandacht aan willen geven door mee te denken over beleid. Tijdens een Brede bijeenkomst in mei zijn deelnemers van de ASDG hierover bijgepraat. Op dit moment wordt er een projectgroep gevormd die aan de slag gaat met advies rondom dit thema.