Header_Armoede

Armoede

Groningen staat in de top drie van gemeenten met de meeste armoede. Een op de zes kinderen in onze gemeente groeit op in armoede.

We spreken over armoede wanneer iemand niet kan rondkomen van het beschikbare inkomen en daardoor uitsluiting ervaart. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, regie op het eigen leven en zelfontplooiing. Door die belemmeringen wordt de kwaliteit van leven negatief beïnvloed. De gemeente Groningen is in oktober 2019 gestart met de armoede aanpak “Toekomst met perspectief”. Daarnaast is geïnvesteerd in een pakket van voorzieningen gericht op kinderen en gezinnen, een gebiedsgerichte aanpak, de Stadjerspas, maatwerkbudgetten en extra inzet voor mensen die (verder) in de problemen komen door de coronacrisis. Bovendien zijn er in de gemeente ook andere programma’s waarbinnen armoede een thema is.

STATUS

In afwachting van het nieuwe college zijn er momenteel geen zaken rondom “Toekomst met perspectief” om over te adviseren. Wel worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd door Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief, waarvoor ook de ASDG wordt uitgenodigd.

In het voorjaar van 2022 heeft de ASDG geadviseerd over  de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). Door de gemeente is besloten om de CZM af te schaffen. Daarna is aan de projectgroep gevraagd om mee te denken over de manier waarop inwoners hulp wordt aangeboden om een passende nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Op 28 september is de ASDG geïnformeerd over het hulppakket van de gemeente Groningen als gevolg van de energiecrisis.

In 2023 verschijnt een actuele gids ‘Mooi meegenomen’. Deze is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en geeft informatie over regelingen en voorzieningen waar zij gebruik van kunnen maken. De gemeente heeft aan de projectgroep gevraagd om mee te kijken met de drukproef.

VRAAG/ OPDRACHT

De ASDG is aangehaakt bij de aanpak Toekomst met Perspectief. In april 2023 heeft de ASDG een reactie gegeven op de concept raadsbrief over de Brede Aanpak Armoede en Schulden.

PROJECTGROEP

Op 8 september 2021 was er een Brede Bijeenkomst voor alle deelnemers van de adviesgroep. De gemeente Groningen heeft ons aan de hand van casussen uit de praktijk geïnformeerd over initiatieven uit het programma ‘Toekomst met perspectief’. Vanaf dat moment is verkend hoe en over welke vraagstukken de ASDG kan meedenken over het beleid.

Vanuit Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen te delen. Bij iedere bijeenkomst sluiten ook leden van de projectgroep armoede aan.

De projectgroep heeft in 2022 meegekeken met de aanpak voor het coronaherstelplan en de CZM. Er wordt door de gemeente gekeken of de CZM nog wel de juiste voorziening is om aan te bieden aan de doelgroep. De ASDG is hierover geïnformeerd in een tweetal bijeenkomsten (ook met deelname van de Cliëntenraad Werk, Inkomen en Participatie). Een en ander is toegelicht door de gemeente en er zijn vragen en ideeën opgehaald. De gemeente heeft vervolgens een notitie geschreven waarin de voor- en nadelen van de CZM worden afgewogen en waarin zij een advies geven aan de wethouder. Op deze notitie is ook het advies gevraagd van de ASDG (en de Cliëntenraad). Een aantal deelnemers van de projectgroep Armoede heeft zich hierover gebogen en heeft advies meegegeven aan het college. Nadat is besloten om de CZM af te schaffen heeft de gemeente aan de projectgroep voorgelegd welke acties zij (samen met zorgverzekeraar Menzis) willen ondernemen om inwoners die gebruik maakten van de CZM te ondersteunen in het vinden van een nieuwe, passende, zorgverzekering. De projectgroep kon zich vinden in de suggesties van de gemeente en heeft hier geen advies over uitgebracht.

Op 28 september 2022 zijn deelnemers van de ASDG tijdens een brede bijeenkomst door de gemeente geïnformeerd over het hulppakket met betrekking tot de energiecrisis.

De projectgroep ontvangt op 17 november de drukproef van de gids ‘Mooi meegenomen’. Deze gids is voor inwoners van de gemeente Groningen met een laag inkomen. De gids meldt de regelingen en voorzieningen waar mensen recht op kunnen hebben. Het wordt een uitgave van drie organisaties: gemeente Groningen, WIJ Groningen en Moedige Dialoog Groningen.  De projectgroep kan meekijken met de proefdruk en suggesties aanleveren voor de definitieve versie.

Op 22 november 2022 komt de projectgroep samen met de gemeente om bij te praten over de diverse onderwerpen die binnen het thema armoede spelen.