Header_Armoede

Armoede

Vergeleken met andere gemeenten heeft Groningen relatief veel arme inwoners. Ongeveer één op de elf kinderen groeit hier op in een gezin met een laag inkomen. Zo’n gezin heeft vaak niet genoeg geld voor basisbehoeften als
voeding, kleding en recreatie.

De gemeente Groningen is in oktober 2019 gestart met de armoede aanpak “Toekomst met perspectief”. Daarnaast is geïnvesteerd in een pakket van voorzieningen gericht op kinderen en gezinnen, een gebiedsgerichte aanpak, de Stadjerspas, maatwerkbudgetten en extra inzet voor mensen die (verder) in de problemen komen door de coronacrisis. Bovendien zijn er in de gemeente ook andere programma’s waarbinnen armoede een thema is. 

STATUS

Op 27 februari 2024 is het Uitvoeringsprogramma Brede aanpak armoede en schulden vastgesteld door het college.

De volgende stap is de agendering in de raadsvergadering van 3 april a.s. Nadat dit heeft plaatsgevonden neemt de gemeente weer contact op met de projectgroep om afspraken te maken voor het vervolg.

VRAAG/ OPDRACHT

De ASDG is betrokken geweest bij het Uitvoeringsprogramma Brede aanpak armoede en schulden. In februari 2024 heeft de ASDG een advies gegeven op dit uitvoeringsprogramma.

PROJECTGROEP

Op 8 september 2021 was er een Brede Bijeenkomst voor alle deelnemers van de adviesgroep. De gemeente Groningen heeft ons aan de hand van casussen uit de praktijk geïnformeerd over initiatieven uit het programma ‘Toekomst met perspectief’. Vanaf dat moment is verkend hoe en over welke vraagstukken de ASDG kan meedenken over het beleid.

Vanuit Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen te delen. Bij iedere bijeenkomst sluiten ook leden van de projectgroep armoede aan.

De projectgroep heeft in 2022 meegekeken met de aanpak voor het coronaherstelplan en de CZM. Er wordt door de gemeente gekeken of de CZM nog wel de juiste voorziening is om aan te bieden aan de doelgroep. De ASDG is hierover geïnformeerd in een tweetal bijeenkomsten (ook met deelname van de Cliëntenraad Werk, Inkomen en Participatie). Een en ander is toegelicht door de gemeente en er zijn vragen en ideeën opgehaald. De gemeente heeft vervolgens een notitie geschreven waarin de voor- en nadelen van de CZM worden afgewogen en waarin zij een advies geven aan de wethouder. Op deze notitie is ook het advies gevraagd van de ASDG (en de Cliëntenraad). Een aantal deelnemers van de projectgroep Armoede heeft zich hierover gebogen en heeft advies meegegeven aan het college. Nadat is besloten om de CZM af te schaffen heeft de gemeente aan de projectgroep voorgelegd welke acties zij (samen met zorgverzekeraar Menzis) willen ondernemen om inwoners die gebruik maakten van de CZM te ondersteunen in het vinden van een nieuwe, passende, zorgverzekering. De projectgroep kon zich vinden in de suggesties van de gemeente en heeft hier geen advies over uitgebracht.

Op 28 september 2022 zijn deelnemers van de ASDG tijdens een brede bijeenkomst door de gemeente geïnformeerd over het hulppakket met betrekking tot de energiecrisis.

De projectgroep ontvangt op 17 november de drukproef van de gids ‘Mooi meegenomen’. Deze gids is voor inwoners van de gemeente Groningen met een laag inkomen. De gids meldt de regelingen en voorzieningen waar mensen recht op kunnen hebben. Het wordt een uitgave van drie organisaties: gemeente Groningen, WIJ Groningen en Moedige Dialoog Groningen.  De projectgroep kan meekijken met de proefdruk en suggesties aanleveren voor de definitieve versie.

Op 22 november 2022 komt de projectgroep samen met de gemeente om bij te praten over de diverse onderwerpen die binnen het thema armoede spelen.

In april 2023 heeft de ASDG een reactie gegeven op de concept raadsbrief over de Brede Aanpak Armoede en Schulden.

Op 11 december 2023 vond er een bespreking plaats over het conceptuitvoeringsprogramma Brede aanpak armoede en schulden. Dit werd gedaan aan de hand van twee thema’s: ‘Samenwerking onderling en met informele netwerken’ en ‘Aandachtspunten bij het bieden perspectief’. Vervolgens heeft de projectgroep Armoede in februari 2024 een advies gegeven op het Uitvoeringsprogramma.