Header_gezondheid

Gezondheid en preventie

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt er een begin gemaakt met bevorderen van gezonde leefstijl en er is extra aandacht voor preventie. Verder wordt er stevig ingezet op meer bestaanszekerheid en kansengelijkheid, wat indirect ook de gezondheid moet bevorderen. De gemeente Groningen ontwikkelt een gezondheidsbeleid dat hierbij past en zet ook in op preventie om zorg te voorkomen.

STATUS

De gemeente heeft een nota opgesteld voor het gezondheidsbeleid voor 2023 – 2027. De ASDG heeft hier in de zomer van 2022 over geadviseerd. Dit advies is goed ontvangen door het college en meegenomen in het voorstel richting de raad. Op 26 november is er een meningsvormende sessie van de raad over de nota ‘Gezond in 050’. Op 12 april 2023 heeft het college het Uitvoeringsplan 2023 aan de gemeenteraad aangeboden, vergezeld met het advies dat de ASDG op het concept daarvan heeft gegeven.

VRAAG/ OPDRACHT

De gemeente Groningen heeft de ASDG gevraagd om te adviseren over de conceptnotitie in voorbereiding op het uiteindelijke gezondheidsbeleid voor 2023-2027.

Tijdens het adviestraject over de nota Gezond leven in 050 heeft de ASDG bij de gemeente Groningen aangegeven graag betrokken te blijven bij de uitvoering van het Gezondheidsbeleid. Als vervolg hierop heeft de ASDG doormiddel van een brief een reactie gegeven op het Uitvoeringsplan Gezondheid 2023.

PROJECTGROEP

In maart en april 2022 zijn er bijeenkomsten met de gemeente geweest. Deze waren ervoor bedoeld om de contouren van het gezondheidsbeleid en preventie en aandachtspunten vanuit de projectgroep te bespreken. Er zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de ASDG bij het tot stand komen van dit beleid.

Bij de bijeenkomst in april was ook de Werkgroep Toegankelijk Groningen aanwezig. Toen is onder andere de structuur van het Lokale Gezondheidsbeleid op hoofdlijnen besproken.

In zomer van 2022 heeft de ASDG geadviseerd over de concept beleidsnota. Dit advies is meegenomen richting het College. De nota inclusief voorstel van het college is op 26 november geagendeerd voor de meningsvormende raadsvergadering. Wethouder Molema heeft laten weten dat er met veel waardering en instemming over het advies van ASDG is gesproken door het college. 

Op 23 februari 2023 heeft de projectgroep het concept Uitvoeringsplan Gezondheid 2023 met de opstellers ervan besproken. Vervolgens is op 28 februari het advies aan het college van B&W gestuurd. Uit deze brief is in de definitieve versie van het Uitvoeringsplan een aantal punten overgenomen.