Header_Huishoudelijk

Huishoudelijke hulp

Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe structuur van de huishoudelijke hulp in werking. De projectgroep is gedurende het afgelopen jaar bij de voorbereiding daarvoor betrokken geweest.

De huishoudelijke hulp wordt aangevuld met een traject dat herstelgerichte hulp wordt genoemd. Dat bestaat uit een aantal fysiotherapie-sessies in groepsverband, bedoeld om de nieuwe gebruikers (aanvragers) van de huishoudelijke hulp eerst een traject te laten doorlopen waarmee ze hun fysieke conditie kunnen opkrikken.

Dit wordt ingezet als voorliggende voorziening, dat betekent dat een gebruiker tijdens het traject voor herstelgerichte hulp nog geen huishoudelijke hulp krijgt. Het traject van herstelgerichte hulp is niet bedoeld voor mensen die vanwege ziekte of een andere oorzaak niet aan dat traject kunnen meedoen. Deelname aan de herstelgerichte hulp is op vrijwillige basis.

STATUS

De projectgroep heeft zorgen over de nieuwe aanpak en is bang dat veel mensen afgeschrikt worden door de herstelgerichte hulp. Ze twijfelen of er voldoende rekening wordt gehouden met de belasting die zo’n procedure met zich meebrengt.

De aanbestedingsprocedure voor huishoudelijke hulp is bijna afgerond. Er zijn minder aanbieders dan voorheen, namelijk drie of vier. Deze gaan gebiedsgericht werken. Oftewel, er komt één aanbieder per gebied en die gaat intensief samenwerken met WIJ.

VRAAG/ OPDRACHT

Na alle input te hebben verzameld is de gemeente gestart met het aanbestedingstraject. De ASDG wordt daarover geïnformeerd en kan wanneer nodig adviseren. Als er een aanbieder is geselecteerd wordt ASDG betrokken bij het verdere proces.

1e opdracht (2021) + advies

De gemeente Groningen werkt aan een traject om de Huishoudelijke hulp anders te organiseren. Aan de ASDG is gevraagd om mee te denken over de organisatie van Huishoudelijke Hulp als input voor het beleid en aanbestedingstraject van de gemeente Groningen.

WERKWIJZE

Vanuit de ASDG is een projectgroep opgericht om mee te denken over het opnieuw organiseren van Huishoudelijke hulp binnen de Wmo. De gemeente heeft de ASDG in een vroeg stadium betrokken. In een onderlinge discussie hebben de deelnemers van de projectgroep zorgen en aandachtspunten omschreven. Deze zijn in een advies op 11 maart 2021 met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente gedeeld. De conceptversie van de nota ‘Toekomst Huishoudelijke Hulp Groningen’ en een gesprek met de betrokken beleidsadviseurs waren de basis voor dit advies.

Tijdens een beeldvormende bespreking van de Raad op 14 april 2021 heeft Lidwien Schuitemakers namens de projectgroep ingesproken ter ondersteuning van het advies van de ASDG.

De gemeente is vervolgens in gesprek met WIJ Groningen en aanbieders van Huishoudelijke hulp om extra input op te halen. Bij de marktverkenning met aanbieders van de Huishoudelijke Hulp mocht de ASDG toehoorder zijn. 

De projectgroep heeft op diverse onderdelen feedback geleverd op de plannen. De aandachtspunten richten zich met name op het onderdeel herstelgerichte hulp omdat de projectgroep vindt dat het te makkelijk kan worden ingezet om te verhinderen dat men gebruik maakt van huishoudelijke hulp. Er wordt een drempel neergelegd en mensen moeten eerst bezwaar maken tegen de indicatie herstelgerichte hulp. Dat kan veel tijd kosten en stressvol zijn en dat lijkt ons niet wenselijk.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor het verschuiven van de indicatiestelling van WIJ naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder krijgt daardoor meer invloed en de projectgroep twijfelt erover of dat de juiste aanpak is. Hierdoor kan het voorkomen dat een aanbieder een eigen belang kan hebben bij een bepaalde indicatie en niet het belang van de hulpvrager voorop stelt.

De standpunten van de projectgroep zijn verwoord in een schriftelijke reactie. Daarnaast heeft de projectgroep twee keer ingesproken tijdens raadsvergaderingen over dit onderwerp. Hierdoor zijn ook raadsleden goed op de hoogte van de input door de projectgroep.

Gedurende de implementatie wordt de projectgroep regelmatig bijgepraat door de gemeente. Als de nieuwe regeling eenmaal in werking is dan zal de projectgroep ook betrokken worden bij de monitoring van de invoering van met name de herstelgerichte hulp.