Header_Huishoudelijk

Huishoudelijke hulp

De gemeente is bezig met de opzet van een andere organisatie van de huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp is een belangrijk thema in de Wmo. Sinds de decentralisering is de gebruiker van huishoudelijke hulp geconfronteerd met veel veranderingen, van aanbieder, van tarieven, van de ene indicatie naar de andere. Nu verandert er opnieuw een en ander, met mogelijke impact op de eindgebruiker.

STATUS

De nieuwe opzet voor de Huishoudelijke hulp omvat een inkooptraject, een behoorlijk veelomvattende exercitie. Vooral omdat deze opzet ook een pilot bevat voor herstelgerichte hulp. Hiermee wordt geprobeerd om de conditie van potentiële gebruikers van huishoudelijke hulp te verbeteren waardoor ze de hulp niet meer nodig hebben.

Momenteel wordt er door de gemeente gewerkt aan de uitwerking hiervan. De gemeente is nu bezig met de aanbesteding van zowel de huishoudelijke hulp als de herstelgerichte hulp.

VRAAG/ OPDRACHT

Na alle input te hebben verzameld is de gemeente nu gestart met het aanbestedingstraject. De ASDG wordt daarover geïnformeerd en kan wanneer nodig adviseren. Als er een aanbieder is geselecteerd wordt ASDG betrokken bij het verdere proces.

1e opdracht (2021) + advies

De gemeente Groningen werkt aan een traject om de Huishoudelijke hulp anders te organiseren. Aan de ASDG is gevraagd om mee te denken over de organisatie van Huishoudelijke Hulp als input voor het beleid en aanbestedingstraject van de gemeente Groningen.

WERKWIJZE

Vanuit de ASDG is een projectgroep opgericht om mee te denken over het opnieuw organiseren van Huishoudelijke hulp binnen de Wmo. De gemeente heeft de ASDG in een vroeg stadium betrokken. In een onderlinge discussie hebben de deelnemers van de projectgroep zorgen en aandachtspunten omschreven. Deze zijn in een advies op 11 maart 2021 met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente gedeeld. De conceptversie van de nota ‘Toekomst Huishoudelijke Hulp Groningen’ en een gesprek met de betrokken beleidsadviseurs waren de basis voor dit advies.

Tijdens een beeldvormende bespreking van de Raad op 14 april 2021 heeft Lidwien Schuitemakers namens de projectgroep ingesproken ter ondersteuning van het advies van de ASDG.

De gemeente is vervolgens in gesprek met WIJ Groningen en aanbieders van Huishoudelijke hulp om extra input op te halen. Bij de marktverkenning met aanbieders van de Huishoudelijke Hulp mocht de ASDG toehoorder zijn. 

Het blijft lastig om als projectgroep grip te krijgen op de aanbestedingsprocedure. Om mee te kunnen denken en een goed oordeel te kunnen vormen ontbreekt het soms aan essentiële informatie, die kennelijk niet gedeeld kan worden.
De projectgroep wordt op gezette tijden geïnformeerd door de betrokken ambtenaren van de gemeente Groningen. Op onderdelen van het proces heeft de projectgroep input gegeven en zorgen gedeeld. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De zorgaanbieder heeft officieel geen rol in de indicering van de huishoudelijke hulp. Het lijkt erop alsof aanbieders die rol wel toebedeeld krijgen. De ASDG vindt dit niet wenselijk en heeft zich hiertegen uitgesproken, net als de gemeenteraad en diverse zorginstellingen.
  • Vanaf de start heeft de projectgroep twijfels over de herstelgerichte hulp in combinatie met de huishoudelijke hulp. De projectgroep is bang dat dit voor een extra drempel zorgt bij de indicatiestelling en wellicht een verkapte bezuiniging is.

Als de aanbieder voor de huishoudelijke en herstelgerichte hulp is geselecteerd dan wordt de projectgroep uitgenodigd om kennis te maken en mee te kijken naar de ontwikkelingen. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de manier waarop de projectgroep wordt betrokken.

“Ik heb jullie advies over de huishoudelijke hulp gelezen en petje af voor de gedegen- en grondigheid. Aan zulke adviezen heeft de Raad wat.”

 – Raadslid gemeente Groningen