Header_Huishoudelijk

Huishoudelijke hulp

De gemeente is bezig met een traject om te komen tot een andere organisatie van de huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp is een belangrijk thema in de Wmo. Sinds de decentralisering is de gebruiker van huishoudelijke hulp geconfronteerd met veel veranderingen, van aanbieder, van tarieven, van de ene indicatie naar de andere. Nu verandert er opnieuw een en ander, met mogelijke impact op de eindgebruiker.

STATUS

Het College heeft ter kennisgeving een brief aan de Raad gestuurd voor de vergadering van 15 september 2021. Het advies van de ASDG is hierin meegenomen, maar niet helemaal juist verwoord. De projectgroep heeft daarom een aanvulling op de brief aan de Raad gestuurd.

Uit de beleidskoers voor Huishoudelijke Hulp  volgt een inkooptraject. De ASDG wordt hierover bijgepraat.

VRAAG/ OPDRACHT

De gemeente Groningen werkt aan een traject om de Huishoudelijke hulp anders te organiseren. Aan de ASDG is gevraagd om mee te denken over de organisatie van Huishoudelijke Hulp als input voor het beleid en aanbestedingstraject van de gemeente Groningen.

WERKWIJZE

Vanuit de ASDG is een projectgroep opgericht om mee te denken over het opnieuw organiseren van Huishoudelijke hulp binnen de Wmo. De gemeente heeft de ASDG in een vroeg stadium betrokken. In een onderlinge discussie hebben de deelnemers van de projectgroep zorgen en aandachtspunten omschreven. Deze zijn in een advies op 11 maart 2021 met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente gedeeld. De conceptversie van de nota ‘Toekomst Huishoudelijke Hulp Groningen’ en een gesprek met de betrokken beleidsadviseurs waren de basis voor dit advies.

 

Tijdens een beeldvormende bespreking van de Raad op 14 april 2021 heeft Lidwien Schuitemakers namens de projectgroep ingesproken ter ondersteuning van het advies van de ASDG.

 

De gemeente is vervolgens in gesprek met WIJ Groningen en aanbieders van Huishoudelijke hulp om extra input op te halen. Bij de marktverkenning met aanbieders van de Huishoudelijke Hulp mocht de ASDG toehoorder zijn. 

“Ik heb jullie advies over de huishoudelijke hulp gelezen en petje af voor de gedegen- en grondigheid. Aan zulke adviezen heeft de Raad wat.”

 – Raadslid gemeente Groningen