Header_OCO

Onafhankelijke Cliëntenondersteuning

Bij gesprekken met een zorgaanbieder, de gemeente of WIJ Groningen is het soms fijn dat er iemand aanwezig is die met je meedenkt. Als je zelf niemand in je omgeving hebt die met je mee kan gaan, dan kan je gebruik maken van een onafhankelijk clëntenondersteuner (OCO).

Sinds 1 januari 2015 is de onafhankelijke cliëntondersteuning een wettelijke taak voor gemeenten. De OCO is erop gericht om de zelfredzaamheid en participatie te versterken en integrale dienstverlening te stimuleren op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.  

STATUS

Na een aanbestedings- en selectieprocedure heeft de gemeente Groningen de partijen MEE en Tinten geselecteerd om OCO te leveren. De projectgroep heeft kennisgemaakt met deze partijen. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen beantwoord, aandachtspunten gedeeld en is er besproken op welke manier de ASDG betrokken kan blijven.

In september 2022 volgt er een gesprek met de betrokken beleidsambtenaar. In voorbereiding hierop denkt de projectgroep na over de gewenste aanpak voor het vervolgtraject. Wensen en vragen die de projectgroep heeft hebben onder andere betrekking op het borgen van de onafhankelijke positie van de OCO, wachttijden, voldoende capaciteit om echte begeleiding te bieden, de planning en het inschakelen van informele OCO’s.

VRAAG/ OPDRACHT

Eind 2020 is er door de gemeente geïnformeerd naar de ervaringen met OCO die werd geleverd door MEE en is gevraagd waar er verbetering mogelijk is. Aan de ASDG is gevraagd om mee te denken over de combinatie van kenmerken die een organisatie moet hebben om een goede OCO te kunnen leveren. In mei 2021 heeft de ASDG hierover geadviseerd. Inmiddels is het leveren van de OCO gegund aan twee nieuwe aanbieders. Aan de ASDG is gevraagd om mee te kijken naar de uitvoering door deze aanbieders in combinatie tot de verbeterpunten die uit de enquete naar voren kwamen.

PROJECTGROEP

In 2020 is een projectgroep gevormd om mee te denken over de criteria waaraan de organisatie moet voldoen om een goede OCO te kunnen leveren. De projectgroep heeft onder andere meegewerkt aan de enquête die door de gemeente is gebruikt om ervaringen in kaart te brengen.

De aanbestedingscriteria voor OCO zijn door de gemeente eind april 2021 mondeling toegelicht aan de projectgroep. De aandachtspunten vanuit de projectgroep zijn uitgewerkt tot een advies en meegegeven aan het aanbestedingsteam op 10 mei 2021.

In mei 2021 heeft de ASDG advies gegeven over de aanbestedingscriteria voor de organisatie die de OCO gaat leveren. De offerteaanvraag OCO is op 28 mei door de gemeente Groningen gepubliceerd. 

Daarna volgde de selectieprocedure voor de organisatie om OCO te leveren. De gemeente heeft de opdracht aan twee aanbieders gegund. Dit is voor een periode van 2 jaar, ingaande 1 januari 2022, met de optie tot verlenging met nog eens twee jaar.

Begin 2022 is met de beleidsmedewerkers gesproken over de wenselijkheid van een gesprek tussen de projectgroep en de beide gegunde organisaties. Dit gesprek is onlangs door de projectgroep voorbereid en zal binnenkort plaatsvinden. De twee belangrijkste thema’s om te bespreken zijn:

  • worden de in de offertevraag van de gemeente genoemde maximale wachttijden gehaald?
  • hoe worden de mogelijkheden van de OCO bekend gemaakt, met daarbij bijzondere aandacht dat deze kosteloos kan worden ingeschakeld?

 

Op 16 mei 2022 heeft de projectgroep kennisgemaakt met de partijen die de OCO gaan leveren: MEE en Tinten.

Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen beantwoord, aandachtspunten gedeeld en is er besproken op welke manier de ASDG betrokken kan blijven.

In september 2022 is de projectgroep in gesprek gegaan met de beleidsambtenaar over de implementatie. Daar is onder andere gesproken over de naamsbekendheid van de OCO. Er is een subsidie die gebruikt wordt om de OCO zichtbaarder te maken onder de potentiële doelgroepen.

Er is afgesproken dat de projectgroep en de betrokken beleidsambtenaar ieder kwartaal met elkaar in gesprek gaan over het vervolg. Begin 2023 is hiervoor het eerstvolgende moment.