Header_ouderen

Ouderen

Groningen is een dynamische en diverse gemeente, waar ook de dubbele vergrijzing speelt. Dit houdt in dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Groningse samenleving, maar ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen en hele wijken en buurten vergrijzen die dat nu nog niet zijn. Daarom wordt er gewerkt aan een woonzorgvisie. Hier komt een groot aantal vraagstukken aan bod rondom wonen en voorzieningen voor o.a. ouderen, maar niet alle thema’s die rondom ouderen spelen worden hierin behandeld. Daarvoor is wordt de notitie ouderen opgesteld als uitgangspunt voor het ouderenbeleid in de gemeente Groningen.

STATUS

In december 2021 organiseerde de gemeente een online bijeenkomst om mee te denken over het ouderenbeleid. De gemeente wou graag de opbrengsten van een inventarisatie van initiatieven/activiteiten voor ouderen bespreken met de ASDG. Dit is input voor een informerende notitie die dit college maakt op dit onderwerp. Bureau KAW gaf een presentatie van de potentiële opgaven en prioritering, demografische gegevens en trends, en aanbevelingen op hoofdlijnen.

VRAAG/ OPDRACHT

Aan de ASDG is gevraagd om mee te denken over en input te geven op uitvoeringsprogramma ‘Ouderen’. 

WERKWIJZE

In december 2021 hebben een aantal deelnemers van de ASDG input geleverd tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst gaf KAW een presentatie van de potentiële opgaven en prioritering, demografische gegevens en trends, en aanbevelingen op hoofdlijnen. Dit is input voor een informerende notitie van het college.

Input die door de deelnemers van de ASDG is meegeven was onder andere: 

  • Meer kijken naar diversiteit binnen de groep ouderen en wat daar specifieke opgaven en behoeftes zijn. En ook verschillen binnen de wijk.
  • Meer werken met ouderenconsulenten, via huisbezoeken krijg je goed beeld van individuele behoefte als ook wat er in de wijk speelt.
  • Eenzaamheid is een belangrijk thema bij ouderen. 
  • Maak gebruik van wat er al is. Geef (vrijwillige) organisaties die al achter de voordeur komen  ook bagage mee om dingen voor ouderen op te pakken.
  • Aandacht voor ouderenmishandeling, dat onderwerp wordt in het onderzoek gemist. 
  • Neem mantelzorgers mee in het onderzoek. 

De informerende notitie van het College die is ontstaan uit het onderzoek is ter informatie naar de Raad gestuurd. Het uitvoeren van de notitie zal nauw samenhangen met het uitvoeringsprogramma voor de woonzorgvisie. 

Na deze bijeenkomst is er een projectgroep gevormd. In mei was er een startbijeenkomst met deze projectgroep en de gemeente. Hier is bijgepraat over de status van de notitie ouderenbeleid en geïnventariseerd hoe daarmee wordt verdergegaan.

In juli 2022 heeft de projectgroep een intern overleg gehad om te inventariseren wat volgens hen belangrijke onderwerpen zijn binnen het thema ouderen en hoe de kennis en ervaring van de deelnemers ingezet kan worden.

Na de zomer van 2022 wordt er verder gesproken met de beleidsadviseur omdat er dan meer bekend is over hoe het nieuwe college verder wil met het onderwerp Ouderen.