Header_Sociale basis

Sociale basis en gebiedsgericht werken

De gemeente Groningen maakt beleid voor het versterken van de sociale basis. De sociale basis is het sociale netwerk in een wijk of dorp. Hieronder vallen bijvoorbeeld buurtcentra en sportverenigingen. De gemeente wil de sociale basis per gebied beter in kaart brengen en versterken. Ook inventariseert ze welke wensen en behoeften er per wijk of dorp zijn.

STATUS

In het voorjaar van 2023 stelde de gemeenteraad de koepelnota over de sociale basis vast. Bij de totstandkoming hiervan had de projectgroep Sociale basis en Gebiedsgericht werken van de ASDG een adviserende rol. Vervolgens zijn nota’s opgesteld voor actielijnen die onder de sociale basis vallen, zoals mantelzorg, vrijwillige inzet en sociaal-culturele accommodaties. Ook voor
deze laatste nota, over het accommodatiebeleid, heeft bovengenoemde projectgroep een advies uitgebracht.

Op dit moment is de projectgroep betrokken bij de actielijn Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven.

Verder staat in het tweede kwartaal van 2024 de actielijn de Doorgaande dialoog op de planning.

VRAAG/ OPDRACHT

Na het vaststellen van de nota ‘De Sociale Basis, voor elkaar!’ is de gemeente Groningen aan de slag gegaan met het uitwerken van de verschillende Actielijnen. Aan de ASDG is gevraagd om te adviseren over deze Actielijnen uit de nota Sociale Basis. In december 2023 heeft de ASDG een advies gegeven op de nota Sociaal culturele accommodaties, “Open naar elkaar”.

Op dit moment is de ASDG betrokken bij de actielijn ‘Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven’. De verwachting is dat ze in april in advies kunnen geven op de conceptnota.

PROJECTGROEP

In juli 2021 is er een Brede bijeenkomst van de ASDG geweest waar de Sociale basis en accomodaties het thema waren. Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente ons bijgepraat over de ideeën rondom de sociale basis en de werkwijze om tot nieuw beleid te komen. Er is toen ook gepraat over de mogelijkheden die er zijn om als ASDG hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Na de zomer van 2021 is er een projectgroep met dit onderwerp aan de slag gegaan. De projectgroep heeft gesprekken gevoerd met de betrokken adviseurs van de gemeente en naar aanleiding van die gesprekken input geleverd over wat een goede sociale basis betekent.

In het najaar van 2022 wordt gestart met een kadernota voor de sociale basis. In december heeft de projectgroep een presentatie gekregen van de betrokken beleidsadviseur over de input die via de gebiedsteams uit de gebieden is gekomen. Dit vormt de basis voor de conceptnota die in januari 2023 wordt verwacht en met de projectgroep besproken. Aan de projectgroep is gevraagd om hier hun advies over te geven.

De nota ‘De Sociale Basis, voor elkaar!’ is in maart 2023 vastgesteld door de raad.