Header_Sociale basis

Sociale basis en gebiedsgericht werken

De gemeente Groningen maakt beleid voor het versterken van de sociale basis. Hier gaat een preventieve werking van uit die moet voorkomen dat inwoners in een zorgtraject belanden. Het welbevinden van inwoners moet hierdoor vergroten met als bijeffect dat de zorgkosten verminderen.

Het beleid op de sociale basis was verschillend in de voormalige gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer. Dit is naar aanleiding van de herindeling in één beleid vervat. Dit is de nota ‘De sociale basis in Groningen: harmoniseren en verder’ en hiermee samenhangend sociale culturele accomodaties. Deze nota wijkt vooralsnog niet af van het tot nu toe gevoerde beleid in de drie gemeenten.

STATUS

De gemeente wil komen tot een nieuwe visie op de sociale basis dat leidt tot nieuw beleid. Om uit te vinden wat er nodig is voor en sterke sociale basis wil de gemeente per gebied, wijk of dorp in gesprek gaan met inwoners en organisaties. Ze willen meer sturen op wat er nodig is en welke behoeften er zijn: wat heb je nodig in de wijk, wat gebeurt er in de accommodaties. 

De projectgroep van de ASDG is hierover in gesprek met de gemeente en heeft de input voor deze gesprekken vooraf op papier gezet (zie document onder ‘relevant’).

VRAAG/ OPDRACHT

De gemeente Groningen is bezig met een inventarisatie wat er nodig is voor een goede sociale basis en heeft aan de ASDG gevraagd om daarover mee te denken.

WERKWIJZE

In juli 2021 is er een Brede bijeenkomst van de ASDG geweest waar de Sociale basis en accomodaties het thema waren. Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente ons bijgepraat over de ideeën rondom de sociale basis en de werkwijze om tot nieuw beleid te komen. Er is toen ook gepraat over de mogelijkheden die er zijn om als ASDG hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Na de zomer van 2021 is er een projectgroep met dit onderwerp aan de slag gegaan. De projectgroep heeft momenteel gesprekken met de betrokken adviseurs van de gemeente om input te leveren over wat een goede sociale basis betekent.