Header_Woonzorgvisie

Woonzorgvisie

Binnen de gemeente Groningen wordt gewerkt aan een meer integrale samenwerking en het maken van afspraken rondom Wonen, Welzijn en Zorg. Binnenkort gaat de gemeente een analyse maken over wonen en zorg. Vervolgens wordt een nieuwe woonzorgvisie ontwikkeld, waarin ambities worden geformuleerd en keuzes worden gemaakt over aanpak van de woonzorgopgaven in de komende jaren. 

STATUS

De gemeente heeft o.a. op basis van onderzoek onder doelgroepen een woonzorgprofiel opgesteld (waar, hoeveel, wat is de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte, etc.). Ze staan nu aan de start van het maken van een woonzorgvisie. Die profielen bieden een goede indicatie voor wat er nodig is, maar dat alleen is niet voldoende.  Een doorkijkje naar de toekomst en wat dan de behoefte is en wat er al aan aanbod is zijn ook belangrijk. Daarom wordt er een analyse gemaakt door een extern bureau.

Wanneer deze analyse gereed is, gaat de gemeente met betrokken stakeholders de analyse duiden. Daarna wordt de visie opgesteld met daaropvolgend een uitvoeringsagenda. De verwachting is dat er in januari/december een voorstel wordt besproken in het College en dat dit uiterlijk in februari naar de Raad gaat.

WERKWIJZE

Om tot een visie te komen wordt er gestart met het formuleren van uitgangspunten. De gemeente Groningen wil de ASDG hier na ze zomer van 2021 bij betrekken. Wanneer de analyse van het externe bureau klaar is dan wordt deze gedeeld met de ASDG.

De projectgroep van de ASDG start in september 2021 in een startbijeenkomst georganiseerd door de gemeente. Dan wordt ook het vraagstuk voor de ASDG duidelijk.