Header_Woonzorgvisie

Woonzorgvisie

Binnen de gemeente Groningen wordt gewerkt aan een meer integrale samenwerking en het maken van afspraken rondom wonen, welzijn en zorg. De gemeente heeft een analyse laten maken over wonen en zorg in de gemeente Groningen. Op basis hiervan is een woonzorgvisie ontwikkeld, waarin ambities zijn geformuleerd en er keuzes zijn gemaakt over de aanpak van de woonzorgopgaven in de komende jaren. 

STATUS

De gemeente heeft o.a. op basis van onderzoek onder doelgroepen een woonzorgprofiel opgesteld (waar, hoeveel, wat is de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte, etc.). Die profielen bieden een goede indicatie voor wat er nodig is, maar dat alleen is niet voldoende.  Een doorkijkje naar de toekomst en wat dan de behoefte is en wat er al aan aanbod is zijn ook belangrijk. Daarom werd er een analyse gemaakt door een extern bureau. 

Nadat de analyse gereed was heeft de gemeente met betrokken stakeholders de analyse geduid en is de visie opgesteld. De visie is in februari vastgesteld door de Raad. Nu volgt de bijbehorende uitvoeringsagenda.

VRAAG/ OPDRACHT

Na het vaststellen van de woonzorgvisie heeft de gemeente Groningen een uitvoeringsprogramma opgesteld. De gemeente heeft aan de ASDG gevraagd om hierover mee te denken en te adviseren.

WERKWIJZE

De gemeente heeft een extern bureau gevraagd om de analyse uit te voeren. Nadat dit gereed was is deze gedeeld met de ASDG.

De projectgroep van de ASDG is in september 2021 van start gegaan tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente. In november 2021 was er opnieuw een bijeenkomst waarbij de projectgroep alvast een aantal inhoudelijke punten heeft meegegeven.

Begin 2022 is de nieuwe woonzorgvisie vastgesteld. In maart 2022 was er een vervolgbijeenkomst van de projectgroep met de gemeente. De projectgroep is toen geïnformeerd over de vastgestelde visie en de vervolgstappen. Aan de projectgroep is gevraagd om mee te denken en te adviseren over het uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie.

Vanuit de gemeente zijn hiervoor de volgende stappen geformuleerd:

  • Formuleren van acties
  • Uitwerking van acties
  • Opstellen van uitvoeringsprogramma
  • Besluitvorming over uitvoeringsprogramma

 

De gemeente organiseert eerst een ketenpartnersessie, waarbij ook een afvaardiging van de ASDG welkom is. Daarna volgt een nieuwe sessie met de projectgroep van de ASDG.

In april 2022 heeft delegatie van de projectgroep deelgenomen aan de regietour Groningen-Friesland. Meer informatie daarover vind je op de website van ‘Een nieuwe generatie ouderenzorg’