Header_Adviezen

Brede bijeenkomst

4 november 2021

Op 4 november was er een Brede bijeenkomst. Meestal heeft de Brede bijeenkomst een thema dat we bespreken, maar dit keer keken we naar de diverse thema’s waarmee we als ASDG aan de slag zijn. Bovendien was er een speciale gast: Wethouder Inge Jongman was aanwezig om mee te luisteren, in gesprek te gaan en haar wensen met ons te delen. De bijeenkomst zou plaatsvinden bij het Wijkbedrijf in Selwerd. Helaas moesten we op het laatste moment besluiten om elkaar toch online te ontmoeten vanwege de coronamaatregelen.

In groepen bespraken leden van 3 projectgroepen met de deelnemers waar zij mee bezig zijn. De deelnemers konden daar vragen over stellen, maar ook zelf input leveren waar de projectgroep wellicht iets aan heeft voor het vervolg. De uitkomsten van deze korte sessies werden in de grote groep besproken.

 

Huishoudelijke hulp

De gemeente Groningen is bezig met het anders organiseren van de huishoudelijke hulp. Daar zijn zorgen over omdat er in de afgelopen periode al veel is veranderd en de kwaliteit van de huishoudelijke hulp onder druk staat. In de sessies is erover gesproken hoe belangrijk ook de signalerende taak van een huishoudelijke hulp is en het geven van een stukje aandacht. Dat lijkt steeds moeilijker omdat de huishoudelijke hulp minder tijd heeft en vaak onvoldoende zorgkennis heeft breder te kunnen kijken. In de sessies en ook in de brede groep werd duidelijk dat er vaak veel overlap zit met andere thema’s, zoals in dit geval mantelzorg en de onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO). Daarom is ook benoemd dat we er binnen de ASDG aandacht voor moeten hebben dat projectgroepen op sommige onderdelen elkaar nodig hebben voor een compleet en eenduidig advies.

 

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

De projectgroep denkt mee over de enquête die wordt gebruikt voor het CEO binnen de Wmo. Hierbij worden mensen die gebruik maken van de Wmo gevraagd naar hun ervaringen. Tijdens de Brede bijeenkomst kwam naar voren dat in de huidige manier waarop de CEO wordt georganiseerd, niet alles goed naar voren komt. Zo worden bijvoorbeeld alleen de mensen die gebruik maken van de Wmo meegenomen in het onderzoek, maar niet degenen die een aanvraag hebben gedaan die is afgewezen. Zo waren er nog een aantal elementen die ter sprake kwamen. De input vanuit de sessies was waardevol en ook hier kwam de overlap met andere thema’s ter sprake.

 

Diversiteit

Het thema diversiteit is een groot overkoepelend thema. Dat maakt het ook lastig om een concreet vraagstuk te benoemen waarmee de projectgroep aan de slag kan. Omdat het thema prioriteit heeft gekregen op de werkagenda van de ASDG is de projectgroep daarom eerst naar de eigen organisatie gaan kijken. Als we vinden dat diversiteit in de gemeente Groningen belangrijk is, dan moeten we daar ook binnen de adviesgroep aandacht voor hebben. De projectgroep is in een inspirerende sessie aan de slag gegaan om meer gevoel te krijgen bij het thema en te ontdekken hoe je hier invulling aan kunt geven bij bijvoorbeeld werving en uitstraling. Dit is de basis geweest voor een campagne om nieuwe deelnemers voor de ASDG te werven.

Tijdens de Brede bijeenkomst werd geopperd dat diversiteit misschien niet een thema is waar een opzichzelfstaand advies over komt, maar juist een thema dat bij ieder advies door de ASDG wordt meegenomen. Zodat we zeker weten dat bij de uitwerking van andere thema’s hierover nagedacht wordt en kansen hierin worden benut.

 

 

Wethouder Inge Jongman geeft aan dat zij heel blij is dat de ASDG er is. Ze zegt daarover: “Goed dat de ASDG sparringpartner voor het college is. Zijn het niet altijd eens met de adviezen, maar het perspectief van de ASDG wordt serieus bekeken en wordt gewaardeerd”. De Wethouder nam zelf deel aan de sessies en erkent dat wat daar ter sprake kwam belangrijke thema’s zijn voor de gemeente Groningen. In de gesprekken kwam onder andere ook ter sprake hoe complex zaken soms zijn. We hebben bijvoorbeeld een tijd met elkaar gesproken over ouderenbeleid en aan hoeveel zaken dat raakt. Inge Jongman heeft aangegeven dat ze graag wil dat de ASDG hierover meedenkt en komt hierop terug.

 

De avond werd afgesloten met een update vanuit de stuurgroep. Dit ging onder andere over de ‘stip op de horizon’ van de ASDG en de prioriteiten voor Q1. Op een later moment wordt hierover meer gedeeld in de nieuwsbrief voor deelnemers van de ASDG.